Opłata za gospodarowanie odpadami

Wysokość opłaty określa właściciel nieruchomości w składanej deklaracji. Obowiązek jej uiszczenia mija 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy opłata (np. opłata za lipiec winna być wniesiona do 15-go sierpnia itp.) Wpłat dokonujemy na indywidualny rachunek właściciela nieruchomości w Banku Spółdzielczym o/ Sandomierz nadany przez Urząd Miejski w Sandomierzu.

W rubryce tytułem wpisujemy: opłata za gospodarowanie odpadami wraz ze wskazaniem okresu za jaki wnoszona jest opłata.

Uwaga! Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ma charakteru należności cywilnoprawnej, posiada natomiast cechy opłaty lokalnej będącej świadczeniem o charakterze publicznoprawnym – daniną publiczną, do której stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Opłata ustalana jest w sposób określony w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i stanowi dochód gminy przeznaczony na działania wykonywane w interesie publicznym. Z powyższego wynika, że gmina, z tytułu realizacji ww. zadania jest wyłączona z opodatkowania na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Tym samym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Gmina nie wystawia z tego tytułu faktur.

Podstawą zaksięgowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób prowadzących działalność jest potwierdzenie uiszczenia opłaty na podstawie kopii deklaracji jaką złożyli deklarując kwotę do zapłaty oraz potwierdzenie dokonania wpłaty. W przypadku gdy w deklaracji była wykazana działalność gospodarcza zajmująca części lokalu mieszkalnego (wydzielona została powierzchnia na prowadzoną działalność gospodarczą), podstawę do zaksięgowania w koszty stanowi kopia deklaracji oraz potwierdzenie wpłaty należności, z tym, że w koszty zaliczyć należy tyko kwotę która tej działalności dotyczy.