Gmina Sandomierz realizuje program odbioru przeterminowanych leków od mieszkańców. Wszystkie leki, których data ważności upłynęła, można przynieść do apteki i tam wrzucić do specjalnego pojemnika. Zostaną profesjonalnie zutylizowane.

Wykaz aptek zbierających przeterminowane leki na terenie Sandomierza

Lp.

Apteka w Sandomierzu

Adres

1.

Apteka Cef@rm 36,6 "CEFARM-KIELCE" S.A.

ul. Armii Krajowej 2

2.

MONFARM Sp z o.o.

ul. Armii Krajowej 10

(Galeria Królewska)

3.

„Apteka w Galerii" Lavita Sp. z o.o.

ul. Błonie 2

(Galeria Sandomierz)

4.

"AGUS" Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne A Jakubowska Sp.j.

ul. Dobkiewicza 12

5.

Apteka NOVA Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 11

6.

Apteka NOVA Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32

7.

Apteka NOVA

ul. Portowa 30

8.

Apteka Cef@rm 36,6 "CEFARM-KIELCE" S.A.

ul. Rynek 4

9.

Apteka Prywatna mgr I. Dura-Grugacz, D. Nowicka Sp.j.

ul. Schinzla 24

10.

Apteka w Centrum LAVITA Sp. z o.o.

ul. Słowackiego 18

Leki można również dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12.

Pojemniki na przeterminowane leki zostały zakupione oraz będą opróżniane w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Farmaceutyków nie należy łączyć z odpadami komunalnymi. Wprowadzone przez Gminę rozwiązanie powinno ułatwić mieszkańcom pozbywanie się tego problematycznego odpadu. Jego selektywna zbiórka ma na celu usprawnienie systemu gospodarki odpadami, a w szczególności ochronę środowiska naturalnego. Przyczyni się bowiem do zmniejszenia toksyczności składowanych odpadów komunalnych

Przeterminowane lekarstwa zbudowane są z wielu związków chemicznych, które po terminie przydatności do spożycia stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Związki zawarte w lekach są niezwykle trwałe i przedostając się do gleb lub wód potrafią skazić je na wiele lat. Skażona woda, która przedostanie się do studni lub ujęć wody może spowodować zagrożenie dla zdrowia wielu ludzi.