Pytania prosimy kierować na adres: odpady@um.sandomierz.pl


W jakim celu dokonano tzw. ,,rewolucji śmieciowej ?

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi spowodują, iż wszyscy mieszkańcy zostaną objęci systemem zbierania odpadów i nikomu nie będzie opłacało się wyrzucać śmieci na dzikie wysypiska. Celem zmian jest również zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie, a także zmniejszenie masy odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. Śmieci to cenny surowiec i należy je ponownie wykorzystywać. Gmina, wymagając od nas właściwego postępowania ze śmieciami, jednocześnie zapewni nam do niego warunki, np. tworząc miejsca, w których będzie można pozbyć się nietypowych odpadów.

Od kiedy obowiązuje nowy system gospodarki odpadami?

W Sandomierzu nowy system obowiązuje od lipca 2013 roku.

Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady a ich nie segreguje?

Ponieważ opłata za odpady segregowane jest niższa, a za odpady niesegregowane wyższa, w przypadku stwierdzenia, że odpady nie są segregowane, zostanie wydana decyzja administracyjna o nałożeniu na właściciela nieruchomości wyższej opłaty.

Skąd będę wiedział ile mam zapłacić za odpady?

Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia deklaracji, której treść Rada Miejska przyjęła jedną z uchwał. Dane zawarte w deklaracji, zweryfikowane przez gminę, będą podstawą do ustalenia wysokości opłaty z danej nieruchomości.

Kto składa deklarację i ponosi opłatę?

Obowiązek złożenia deklaracji należy do właściciela nieruchomości, przez którego rozumie się także współwłaściciela, użytkownika wieczystego, dzierżawcę, czy zarządcę nieruchomości. W przypadku budynków wielolokalowych w imieniu mieszkańców deklarację wypełni i złoży do urzędu zarząd spółdzielni mieszkaniowej, wynajęty zarządca, czy zarząd wspólnoty. Opłatę natomiast ponosić będą wszyscy wytwarzający odpady.

Kto jest zobowiązany do płacenia za śmieci w Sandomierzu?

Rada Miejska 19 grudnia 2012 roku uchwaliła, że wszyscy właściciele nieruchomości będą płacić za odpady komunalne. Dotyczy to zarówno nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne (definicja w słowniku na stronie Miasta).

Ile wnosi opłata miesięczna za śmieci w Sandomierzu?

Rada Miejska uchwałą 19 grudnia 2012 roku ustaliła następujące stawki opat za śmieci:

a) dla nieruchomości zamieszkałych opłata uzależniona jest od liczby osób i wynosi:

o selektywna zbiórka – 7 zł od osoby zamieszkałej,

o brak selektywnej zbiórki - 10 zł od osoby zamieszkałej,

b) dla nieruchomości niezamieszkałych opłata uzależniona jest od liczby zadeklarowanych śmieci, które w czasie miesiąca można zgromadzić w pojemnikach 120 l i wynosi:

o selektywna zbiórka – 10 zł za jeden pojemnik 120 l,

o brak selektywnej zbiórki - 15 za jeden pojemnik 120 l.

Jaka jest częstotliwość opłat?

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu którego dotyczy opłata (np. opłata za lipiec do 15-go sierpnia itp.)

Czy mogę zapłacić jednorazowo całość zadeklarowanej rocznej opłaty za wywóz śmieci, czy muszę robić to co miesiąc?

Płatności za roczny wywóz śmieci można dokonać jednorazowo, jednak należy o tym poinformować w rubryce „tytułem”. Ważnym jest by nie powstały zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z art.3a ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. Z 2005 r nr 229, poz.1954 z póżn. zm.).

Czy wysokość opłaty miesięcznej jest stała?

Nie. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych będących podstawą do wyliczenia opłaty to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację.

Czy mam płacić za osoby zameldowane, a nie mieszkające na mojej posesji (dzieci studiują lub pracują za granicą itp.)?

Ne. Według ustawy opłata dotyczy osób zamieszkujących (wtedy wytwarzane są odpady), a nie osób zameldowanych. Składając deklarację właściciel nieruchomości składa dodatkowe oświadczenie informujące o tym, że określona osoba pomimo zameldowania nie mieszka na danej nieruchomości. Urząd oczywiście sprawdza te oświadczenia.

Jaki jest nadzór czy faktycznie segregowane są odpady, zgodnie z deklaracją?

Firma wywozowa jest zobowiązana do poinformowania gminy o nieprawidłowościach w tym zakresie. (Wg art. 9f ustawy). W przypadku niedopełniania przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady komunalne i powiadamia o tym gminę.

Gdzie należy składać deklarację o wysokości opłaty?

Właściciel nieruchomości (w tym współwłaściciel, użytkownik wieczysty, zarządca,) jest zobowiązany złożyć deklarację w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu pl. Poniatowskiego 3.

Do kiedy należy składać deklarację?

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości był zobowiązany złożyć do 31 marca 2013 roku. Po 1 lipca 2013 r. złożenie pierwszej deklaracji obowiązuje w terminie 14 dni od kiedy na nieruchomości zamieszka pierwszy mieszkaniec lub powstaną na danej nieruchomości odpady komunalne. Jeżeli w ciągu roku nastąpią zmiany danych, które stanowią podstawę do wyliczenie opłaty to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklaracje w terminie 14 dni od dnia wystąpienia zmiany.

Co się stanie w przypadku, gdy nie złożę wymaganej deklaracji w terminie?

W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Burmistrz Miasta określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Czy dostanę wezwanie do zapłaty?

Nie. Opłata jest płatna bez wezwania, jednak po terminie płatności zostanie wystosowane upomnienie do uregulowania zaległości wraz z kosztami upomnienia.

Co w przypadku, kiedy nie będę płacił za odpady?

W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Burmistrz Miasta określi, wysokość zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, z tym, że uprawnienia organów podatkowych przysługują Burmistrzowi Miasta.

Czy za odpady segregowane będę płacił?

Nie płaci się za odpady ale za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Różnica w opłacie polega na tym, że jeżeli ktoś będzie odpady segregował to zapłaci mniej, a jeżeli nie będzie ich segregował to zapłaci stawkę wyższą.

Na czym polega segregowanie śmieci w Sandomierzu, tak aby zapłacić niższą stawkę?

Prawidłowe segregowanie odpadów w podstawowym zakresie polega na tym aby do odrębnych pojemników/worków składać:

  • Szkło - pojemnik /worek zielony,
  • Plastik – pojemnik/worek żółty,
  • Papier – pojemnik/worek niebieski.

Pozostałe odpady składać należy do pojemnika na tzw odpady zmieszane.

Zaleca się aby do tego pojemnika nie wrzucać odpadów niebezpiecznych - zużytych baterii i akumulatorów czy chemikaliów- odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu AGD i RTV, przeterminowanych leków, popiołów . Te rzeczy należy przekazać do sklepów, aptek lub  instytucji, które wystawiły pojemniki na te odpady, można je także bezpłatnie oddać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Opadów (GPSZO) w Sandomierzu ul. Przemysłowa 12.

Nie wrzucamy także odpadów pochodzących z rozbiórek i prac budowlano-remontowych wymagających zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia administracji samorządowej. Każdy pozbywa się ich na własny koszt, a przyjmie je odpłatnie wspomniany wyżej GPSZO.

Jakie kary grożą Gminie za nieosiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu?

W przypadku nieosiągnięcia poziomów odzysku, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz ograniczenia składowania odpadów ulegających biodegradacji, kara będzie stanowić iloczyn stawki opłaty za korzystanie ze środowiska (za umieszczenie zmieszanych odpadów komunalnych na składowisku) i brakującej do osiągnięcia poziomu recyklingu masy odpadów komunalnych. Kary te będą wymierzane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, z tym, że w przypadku ustania przyczyn nałożenia kary, będą mogły być umorzone.

W interesie każdego mieszkańca jest więc zredukowanie ilości wytwarzanych w gospodarstwach domowych śmieci oraz ich segregacja, gdyż ewentualne kary nałożone na gminę znajda swoje odzwierciedlenie we wzroście opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.