Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Sandomierz:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 12, 27 – 600 Sandomierz.

Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości w gminie Miejskiej Sandomierz

Lp.

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy/gminnej jednostki organizacyjnej

Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu

1.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

ul. Przemysłowa 12

27 – 600 Sandomierz

2.

REMONDIS Sp. z o. o.

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa oddział:

ul. Gulińskiego 13 A,

27 – 400 Ostrowiec Św.

3.

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.

ul. Komunalna 1

37-450 Stalowa Wola

4.

FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o.

ul. Strefowa 8

39 – 400 Tarnobrzeg

5.

FCC Polska Sp. z o.o. w Zabrzu

 ul. Lecha 10

41-800 Zabrze

6.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Sp. z o.o.

ul. Wolności 44

39-300 Mielec

7.

Wtór-Steel Sp. z o.o.

ul. Grabskiego 12

37-450 Stalowa Wola

8.

EKOM Maciejczyk Sp. j.

ul. Zakładowa 29

26-052 Nowiny

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A

26-008 Górno

Pliki do pobrania

Rejestr_dzialalnosci_regulowanej_Sandomierz
Miejsce zagospodarowania
 przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miejskiej Sandomierz zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczanych do składowania.

Nazwa i adres zarządzającego instalacją:

 • Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki Baćkowice 86; 27-552 Baćkowice Janczyce 

Nazwa i adres instalacji:

 • Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Janczyce 27-522 Baćkowice

Poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów osiągnięte przez Gminę Miejską Sandomierz w 2016 roku.

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%] 74,25 %
Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] 100%
Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania 23,58%

Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sandomierzu

lokalizacja:

 • Sandomierz, ul. Przemysłowa 12

godziny otwarcia:

 • poniedziałek - piątek w godzinach 1100-1900, sobota w godzinach 900-1900;

prowadzący:

 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.z o.o.

rodzaje odpadów przyjmowane nieodpłatnie:

przeterminowane leki;

 • chemikalia;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, AGD;
 • odpady wielkogabarytowe;
 • metale;
 • opony;
 • tekstylia;
 • popiół ze spalania w piecach węglowych;
 • odpady zielone;
 • papier
 • szkło;
 • tworzywa sztuczne.

Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego

Wydział Nadzoru Komunalnego Urzędu Miejskiego w Sandomierzu informuje, iż na terenie bazy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ulicy Przemysłowej 12 znajduje się Punkt Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Podmiotem uprawnionym do prowadzenia zbiórki i przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z terenu miasta Sandomierza jest Polska Korporacja Recyklingu Spółka z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Metalurgicznej 17D, 20 - 234 Lublin. Sprzęt odbierany jest codziennie w godzinach od 7.00 - 15.00. Osoby indywidulane, nie ponoszą żadnego kosztu związanego z oddaniem sprzętu, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz wszelkie instytucje ponoszą koszt odbioru w wysokości 1 zł za kilogram dostarczonego sprzętu. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny musi być kompletny i dostarczony na bazę PGKiM sp. z o.o. w Sandomierzu osobiście.