Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to podstawowy dokument określający wysokość opłaty. Informuje czy właściciel nieruchomości będzie segregował śmieci oraz stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wyciąg z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996:

Art. 6m. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Art. 6o. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

UWAGA!

Deklarację należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Pliki do pobrania

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej.

Deklaracje dla nieruchomości niezamieszkałych

deklaracja niezamieszkałe.pdf


Deklaracje dla nieruchomości zamieszkałych

deklaracja zamieszkałe.pdf

Deklaracja dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe

deklaracje domki letniskowe.pdf