Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to podstawowy dokument określający wysokość opłaty. Informuje czy właściciel nieruchomości będzie segregował śmieci oraz stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wyciąg z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996:

Art. 6m. 1. Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

Art. 6o. W razie niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji wójt, burmistrz lub prezydent miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

UWAGA!

Deklarację należy wydrukować, wypełnić, podpisać i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu pl. Poniatowskiego 3, 27-600 Sandomierz.

Pliki do pobrania

Deklaracje o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do pobrania poniżej.

Deklaracje dla nieruchomości niezamieszkałych

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady - nieruchomosci niezamieszkałe


Deklaracje dla nieruchomości zamieszkałych

Deklaracja o wysokości opłaty za odpady - nieruchomosci zamieszkałe

Deklaracja dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe

deklaracja o wysokości opłaty za odpady - domki letniskowe