Pliki do pobrania: 

WNIOSEK O ODBIÓR ZDEMONTOWANYCH Z BUDYNKU WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI CELOWEJ NA DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO NIERUCHOMOŚCI

ZASADY UDZIELANIA DOTACJI NA WYMIANĘ STAREGO ŹRÓDŁA CIEPŁA NA NOWE EKOLOGICZNE


Firmy usuwające wyroby zawierające azbest na terenie województwa świętokrzyskiego

Lp.

Nazwa firmy

Adres firmy

1.

SanTa- EKO Sp. z o.o.

ul. Portowa 24, 27-600 Sandomierz

2.

Budotermika Marek Malec

ul. Bohaterów W-wy 120, 28-100 Busko - Zdrój

3.

BIO- MED. Plus Zakład Gospodarki Odpadami

Szczukowskie Górki 1A

26-065 Piekoszów

4.

Firma Usługowa „ HEN- POL” Henryk Rubak

Wola Jachowa 155

26-008 Wola Jachowa

5.

Hydrogeotechnika Sp. z o.o.

ul. Ściegiennego 262A

25-116 Kielce

6.

Usługi BHP Hel-PIK S.C.

ul. Szpitalna 36

28-200 Staszów


PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA SANDOMIERZA NA LATA 2017-2032 do pobrania poniżej:

wersja pdf.

wersja docx.Fundacja Banku Ochrony Środowiska organizuje drugą edycję konkursu EkoModel. Jest to konkurs polegający na wykonaniu modelu EKO instalacji dla domu jedno lub wielorodzinnego.

Należy przedstawić przydomową oczyszczalnię ścieków. Konkurs adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych twórczością modelarską, którym bliskie są tematy ekologiczne a w szczególności do uczniów szkół wszystkich szczebli, podobiecznych domów kultury i warsztatów terapii zajęciowej oraz wszystkich osób korzystających z usług instytucji samorządowych.

Rejestracja trwa do 30 września, prace można przesyłać do 30 listopada 2017r.

Wszystkie niezbędne informacje o konkursie dostępne są pod adresem http://ekomodel.fundacjabos.pl/
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Szanowni  Państwo

Burmistrz Miasta Sandomierza zaprasza serdecznie do udziału w konsultacjach projektu aktualizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierz na lata 2012-2032”.

Konsultacje przeprowadzane będą w okresie od 16 maja 2017 r.- 07 czerwca 2017 r.

 • Pełna treść projektu aktualizacji dokumentu:
 • „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierz na lata 2012-2032”.
 • Formularz uwag do projektu można pobrać pod adresem:
  • www. sandomierz.pl – ochrona środowiska

www.sandomierz.pl

Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania mogą być wnoszone:

- osobiście w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27 – 600 Sandomierz,

- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Miejski w Sandomierzu, Plac Poniatowskiego 3, 27 – 600 Sandomierz,

- elektronicznie  poprzez przesłanie skanu na adres e-mail: daria.mirowska@um.sandomierz.pl,

Jednocześnie informujemy, iż spotkanie konsultacyjne dot. aktualizacji  „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Sandomierz na lata 2012-2032” odbędzie się w dniu 07 czerwca 2017 r. o godzinie 10.00 w sandomierskim Ratuszu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na prezentację dokumentu.

PLIKI DO POBRANIA: 

PROGRAM AZBEST SANDOMIERZ 2017-2032

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG30 marca 2017 roku, po zasięgnięciu opinii Prezesa UOKiK, Rada Miasta Sandomierza uchwaliła przepisy dotyczące udzielania dotacji w zakresie wymiany starego źródła ciepła na nowe – ekologiczne (zakup i montaż ekologicznych urządzeń grzewczych) w tym na:

 1. gazowe kotły centralnego ogrzewania,
 2. olejowe kotły centralnego ogrzewania na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 3. zasobniki do ciepłej wody użytkowej współpracujące wyłącznie z nowo zainstalowanym kotłem centralnego ogrzewania.
 4. kotły na paliwa stałe (węgiel, biomasa) klasy 4 i wyższej według normy PN-EN 303-5-2012,
 5. przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez wymiennikowy węzeł cieplny (zakup i montaż wymiennikowego węzła cieplnego).

Dofinansowaniem objęte są tylko urządzenia fabrycznie nowe nie starsze niż 2 lata i zamontowane po raz pierwszy.

Podmiotami uprawnionymi do pozyskania dotacji są:

 1. osoby fizyczne,
 2. wspólnoty mieszkaniowe,
 3. osoby prawne,
 4. przedsiębiorcy.

Dotacja nie przysługuje do przenośnych źródeł energii, podgrzewaczy przepływowych i podgrzewaczy pojemnościowych elektrycznych czy gazowych nie współpracujących z kotłami centralnego ogrzewania oraz do tradycyjnych kotłów rusztowych, których nośnikiem energii jest węgiel, koks lub miał węglowy (kotły ze spalaniem górnym, kotły ze spalaniem dolnym).

Przyznawanie dotacji odbywa się na podstawie wniosku o przyznanie dotacji na zadania związane z ochroną środowiska, który powinien zawierać:

 1. dane wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwa wspólnoty mieszkaniowej, telefon kontaktowy, NIP, PESEL lub REGON),
 2. miejsce przeprowadzonej inwestycji - dokładny adres,
 3. zestawienie wydatków poniesionych na inwestycję,
 4. inne wymienione niżej załączniki takie jak:
  • dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku: akt własności mieszkania/domu lub w przypadku najemców zgodę właściciela, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych - uchwałę zarządu wspólnoty dotyczącą zmiany systemu grzewczego;
  • protokół odbioru instalacji grzewczej (o ile przepisy tego wymagają);
  • umowę z dostawcą medium grzewczego (o ile przepisy tego wymagają);
  • dokumenty świadczące o poniesionych kosztach: rachunki, faktury VAT lub noty obciążeniowe w sytuacji gdy właściciel budynku lub lokalu mieszkalnego wniesie dopłatę do wytworzenia węzła cieplnego;
  • w uzasadnionych przypadkach wymagane będą także inne dokumenty, konieczne do ustalenia stanu faktycznego, takie jak np.: opinia kominiarska, pozwolenie na budowę instalacji gazowej wraz z projektem;
  • dokument stwierdzający demontaż i przekazanie starego źródła ciepła do likwidacji, wystawiony przez uprawnionego przedsiębiorcę;
  • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie jaką otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

Wniosek należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego  w Sandomierzu. Termin składania wniosków w 2017 roku:  od maja do 30 września 2017 r

Wysokość dofinansowania została ustalona według następujących zasad:

 1. jednorazowa dotacja w wysokości do 30 % łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 2.000 zł (dwa tysiące złotych) - dla osób fizycznych,
 2. jednorazowa dotacja w wysokości do 30 % łącznej wartości kosztów, nie więcej niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) - dla wspólnot mieszkaniowych,
 3. jednorazowa dotacja w wysokości do 30 % łącznej wartości kosztów, jednak nie więcej niż 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) - dla pozostałych podmiotów tj. osób prawnych lub przedsiębiorców z terenu Gminy Miejskiej Sandomierz.

Aktualnie Uchwała jest sprawdzana przez organy nadzorcze i wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Tam będzie dostępny pełny tekst uchwały oraz na stronie BIP UM w Sandomierzu. 

DO POBRANIA: uchwala-w-sprawie-zasad-udzielania-dotacji-celowej-na-dofinansowanieZarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłasza nabory wniosków dla zadań realizowanych w 2017 roku.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie pożyczki oraz dotacji.

Decyzja o dofinansowaniu zostanie podjęta po dostarczeniu kompletu poprawnie wypełnionych dokumentów.

Przypominamy, iż typy zadań, forma i warunki dofinansowania, typ beneficjenta, mogącego ubiegać się o środki, koszty kwalifikowane, określone są dla poszczególnych priorytetów dziedzinowych w „Szczegółowych warunkach otrzymania pomocy finansowej” oraz „Katalogu kwalifikacji kosztów dla zadań dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Kielcach”, stanowiących załącznik do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz trybu i zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach", które mają zastosowanie do umów zawieranych na podstawie wniosków złożonych po dniu 1 stycznia 2017 r. lub we właściwych programach dedykowanych:

 • dla osób fizycznych „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków” – EDYCJA II,
 • „Dofinansowanie zakupu i montażu przydomowych oczyszczalni ścieków” – EDYCJA II.

Wyżej wymienione dokumenty, jak również wzory wniosków dla poszczególnych priorytetów Funduszu www.wfos.com.pl

Za termin dostarczenia dokumentów do WFOŚiGW w Kielcach uznaje się datę ich wpływu do biura Funduszu w godzinach jego pracy.

W przypadku wystąpienia problemów w wypełnianiu dokumentów, istnieje możliwość konsultacji z pracownikami WFOŚiGW w Kielcach.

Z-CA PREZESA ZARZĄDU
dr inż. Marek Gos


Odbiór nieczystości ciekłych 

Wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

Lp. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy/gminnej jednostki organizacyjnej Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu
1. Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 12

27 – 600 Sandomierz

2. SanTa – EKO Sp. z o.o. ul. Portowa 24

27 – 600 Sandomierz

3. F.H. U. „ Brody” Włodzimierz Broda ul. Kolejowa 6, 27-620 Dwikozy
4.

Firma Usługowo- Transportowa Krzysztof Kasperski

Trześń ul. Gorzycka 32, 39-432 Gorzyce
5.

WC Serwis Sp. z o.o.

ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
6.

TOI TOI Polska Sp. z o.o.

ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
7. Remondis Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa
8.

F. H. U. „ Mały” Chmiel Grzegorz

Mściów 45, 27-600 Sandomierz
9. Firma „Marycha” Gaz Group Andrzej Kondrat

Gierlachów 74, 27-600 Sandomierz

Odnośniki do wydziałów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

Sieć wodociągowa

Sieć kanalizacyjna


Więcej informacji znajduje się w załączniku poniżej:

Informacje